Контакти:
GSM: 0888 377 432
GSM: 0887 675 789
email: wahab@abv.bg
skype: nikolinamalek